KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR VE GÖREVLERİ

           Ders Kitabı Komisyonunun Görevleri

Komisyon bir başkan üç üyeden oluşmaktadır. Bir yıl süreyle bölüm başkanlığı tarafından görevlendirme yapılmaktadır.

Temel ders kitabı bütün dil becerilerini (dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuma, yazma, konuşma ve dinleme) kapsayan ve gelişimini hedefleyen ders kitabıdır. Seçilen ana ders kitaplarının planlanması ve işleyişi için Coursebook komisyonu oluşturulur.

Bu komisyon görevleri aşağıdaki maddeleri içermektedir.

 1. Komisyon her eğitim yılı sonunda bölüm başkanlığından gelen talep doğrultusunda eğitimde kullanılacak temel ders kitapları üzerinde çalışır ve gerektiğinde yeni ders kitabı seçimi için çalışmalar yapar.
 2. Eğitim yılı süresince yürütülecek olan kitapların kurlara göre yıllık planını yapar, yıl içinde işleyişini belirler, gerekli destekleyici materyallerini tespit eder, kurlara göre düzenler, yıl içi kullanımı için hazır hale getirir. Diğer komisyonlarla da planlama konusunda iletişim kurar.
 3. Eğitim yılı süresince bütün kurlara göre planlanan çalışmaların haftalık işleyişini yıl boyu takip eder, gerektiğinde haftalık değişiklikler yapar.
 4. Ölçme-değerlendirme birimi ile koordinasyon içinde olup, sınavların ders hızı ile paralel gitmesi için birimi bilgilendirir.
 5. Yıl sonunda amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirir.

 

 Yazma Komisyonunun Görevleri

Komisyon bir başkan, üç üyeden oluşmaktadır. Bir yıl süreyle bölüm başkanlığı tarafından görevlendirme yapılmaktadır.

Komisyonun temel görevleri;

* yazma becerisini geliştirmek, kurlara uygun amaçlı kitapları seçmek ve bunların akademik yıl içerisinde haftalara dağılımını sağlayacak şekilde başlangıcının ve bitişinin planlamasını yapmak,

* kullanılması uygun görülen ek materyalleri belirlenmek ve bunların uygulayıcı öğretim elemanına ulaşımını sağlamak,

* var olan audioları tespit etmek ve bunların uygulayıcı öğretim elemanına ulaşımını sağlamak,

* akademik yıl boyunca programın takibini yapmak ve ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,

* yazma becerisini ölçmeye yönelik düzenli aralıklarla sınıf içi yazma etkinlikleri yapmaktır.

2016-2017 akademik yılında bu amaçlara uygun olarak A ve B grupları için Great Writing Foundations kitabı ,1.dönem haftada 4 saat olmak üzere 3. hafta başlanarak sınıflarda okutulmuştur. 2. Dönem de Great Writing 1 kitabıyla devam edilmektedir. C kurlarında ise Great Writing 1 , 1.dönem haftada 4 saat olmak üzere 2. haftada başlanarak sınıflarda okutulmuştur. 2. döneme Great Writing 2 kitabıyla devam edilmektedir.

Bu kitap serisinin teachers’ book u ,mail yoluyla PDF fotmatında öğretim elemanlarına iletilmiştir.Dönem başlayıp writing dersini işleyecek öğretim elemanın kurlara göre sayısı belirlenince cevap anahtarı fotokopi yoluyla çoğaltıp ilgili kişilere ulaştırılmıştır.Audioları sınıflarında uygulamak isteyen öğretim elemanı buna birim sekreterliğinden ulaşmışlardır.

           Dinleme ve Konuşma Komisyonunun Görevleri

Komisyon 1 başkan 4 üyeden oluşmaktadır. 1 yıl süreyle bölüm başkanlığı tarafından görevlendirme yapılmaktadır.

Komisyonun temel görevleri şunlardır:

1.Dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme, kurlara uygun amaçlı kitapları seçmek ve bunların akademik yıl içerisinde haftalara dağılımını sağlayacak şekilde başlangıcının ve bitişinin planlamasını yapmak.

2.Kullanılması uygun görülen ek materyalleri belirlenmek ve bunların uygulayıcı öğretim elemanına ulaşımını sağlamak.

3.Ders kitabının audiolarını uygulayıcı öğretim elemanına ulaşımını sağlamak.

4.Akademik yıl boyunca programın takibini yapmak ve ortaya çıkan aksaklıkları gidermek. Haftalık pace hızını dikkate alarak ihtiyaç duyulması halinde ek materyal hazırlamak ve uygulayıcı öğretim elemanlarınca teminini sağlamak.

2016-2017 akademik yılında bu amaçlara uygun olarak A Kuru için Q:Skills Intro, B ve C Kuru için Q:Skills 1 kitaplarının okutulmasına karar verilmiştir. A kurları 2. dönem haftada 1 saat olmak üzere dersi yürütmeye başlamıştır. B kurları 1. Dönem 4. Haftadan itibaren başlayarak, C Kurları ise Haftada 3 saat 2. Hafta başlayarak dersi yürütmektedir.

Her iki serinin de öğretmen kitabı ve cevap anahtarları online olarak www.iqonlinepractice.com sitesinden erişilmektedir. Siteye erişim için gerekli olan bilgiler derse giren öğretim elemanlarıyla paylaşılmış ve bu konuda yönlendirme yapılmıştır. Derse giren tüm öğretim elemanlarına her iki serinin öğretmen kitabı ve cevap anahtarları fotokopi yoluyla çoğaltılarak dağıtılmıştır. Kitabın web sitesinden elde edilen karışık sırada bulunan trackIeri uygun sıraya koyularak tüm öğretim elemanlarının temini sağlanmaktadır.

Okuma Komisyonunun Görevleri

Komisyon bir başkan üç üyeden oluşmaktadır. bir yıl süreyle bölüm başkanlığı tarafından görevlendirme yapılmaktadır.

 1. Komisyonun temel görevi reading skillini geliştirme, kurlara uygun amaçlı kitapları seçmek ve bunların akademik yıl içerisinde haftalara dağılımını sağlayacak şekilde başlangıcının ve bitişinin planlamasını yapmak.

2.Kullanılması uygun görülen ek materyalleri belirlenmek ve bunların uygulayıcı öğretim elemanına ulaşımını sağlamak.

3.Var olan audioları tespit etmek ve bunların uygulayıcı öğretim elemanına ulaşımını sağlamak.

4.Akademik yıl boyunca programın takibini yapmak ve ortaya çıkan aksaklıkları gidermek.Bu amaçla Wall chart hazırlamak.

2016-2017 akademik yılında bu amaçlara uygun olarak A kuru için Select Readings Elementary 1.dönem haftada 2 saat olmak üzere 6. haftada başlanarak sınıflarda okutulmuştur. 2. döneme Select Readings Pre-intermediate kitabıyla devam edilmektedir. B kurlarında Select Readings Elementary 1.dönem haftada 2 saat olmak üzere 4. . haftada başlanarak sınıflarda okutulmuştur.2. döneme Select Readings Pre-intermediate kitabıyla devam edilmektedir.C kurlarında ise Select Readings Pre-intermediate 1.dönem haftada 3 saat olmak üzere 2. haftada başlanarak sınıflarda okutulmuştur. 2. döneme Select Readings Intermediate kitabıyla devam edilmektedir.

Bu kitap serisinin herhangi bir teachers’ book u bulunmamaktadır. Cevap anahtarı vardır. Dönem başlayıp reading dersini işletecek öğretim elemanın kurlara göre sayısı belirlenince cevap anahtarı fotokopi yoluyla çoğaltıp ilgili kişilere ulaştırılmıştır. Audioları sınıflarında uygulamak isteyen öğretim elemanı buna birim sekreterliğinden ulaşmışlardır.

Hikaye Okuma Komisyonunun Görevleri

1.Her bir komisyon üyesi bir çalışma ortağı (editing partner) ile eşleştirilmiştir ve sınavın düzeltilmesi ve geliştirilmesi sürecinde çalışma ortağından geri bildirim alınmaktadır.

2.Çalışma ortakları ilgili seviye kitabını okuduktan sonra sınav sorularının geliştirilmesi için açık ve anlaşılır geri bildirim vermektedir.

3.Komisyon üyeleri hazırladıkları sınav ile ilgili geliştirici geri bildirim konusunda çalışma ortaklarına, sınavın son hali hakkında ise proof-reading sorumlularına bağlıdır. Her bir proof-reading sorumlusu 2 sınavın en son kontrolünden sorumludur.

4.Komisyon üyeleri hazırladıkları sınavın proof-reading sonrası soru kitapçıklarını (elektronik belge olarak) ve el yazısı ile hazırlanmış A &B cevap anahtarlarını Komisyon Başkanına iletmektedir.

5.Aynı zamanda bir proof-reading sorumlusu olan Komisyon Başkanı komisyon üyelerinden elde ettiği sınavları kişisel bilgisayarında dosyalamakta ve emniyetinden sorumlu olmaktadır.

6.Sınavların hazırlık sürecinden ve olabilecek sınav sonrası düzeltmelerden tamamen komisyon üyeleri, proof-reading sorumluları ve Komisyon Başkanı sorumlu olmaktadır.

7.Komisyon Başkanı sınavlarla ilgili gelebilecek eleştirileri (hatalı soru, çift cevap, yanlış cevap, bilgi hatası, vs) ilgili sınavı hazırlayan komisyon üyesi ve proof-reading sorumlusu ile birlikte en kısa sürede değerlendirip ilgili düzeltmeyi öğretim elemanlarına pano duyurusu şeklinde bildirmektedir.

8.Sınavların hazırlığı, belirtilen süre zarfında tamamlanmaktave sınav hazırlık evrakı ve çalışma ortakları tarafından üzerine dönüt yazılmış herhangi bir evrak sınav son halini aldıktan sonra Komisyon Başkanına teslim edilmektedir.

 

Son Okuma - Düzeltme Komisyonunun Görevleri

Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan tüm sınavları (aylık sınavlar, küçük sınavlar, yeterlilik sınavları, yılsonu sınavı, seviye tespit sınavı ve mazeret sınavları) komisyon üyeleri arasında yapılan iş bölümü doğrultusunda Proof Readers Yönergesinde belirtildiği şekilde gözden geçirilmesini ve geliştirici öneriler getirilmesini sağlayarak sınavların son halini alması sürecini denetlemek ve Temel İngilizce Bölüm Başkanlığına geri bildirim vermek.

Müfredat Dışı Aktiviteler Komisyonunun Görevleri ve Komisyon Faaliyetleri

Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde 2015-2016 öğretim yılında faaliyetlerine başlayan Müfredat Dışı Aktiviteler Komisyonu, bir komisyon başkanı ve değişen sayılarda üyelerden oluşmaktadır. Komisyon YDYO Müdürlüğü’ne ve Temel İngilizce Bölüm Başkanlığına bağlı olarak çalışmaktadır.

Bu komisyonun görevi; okulumuz bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarına ve kısmen ya da isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflarının yansıra, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinin hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik ders dışı faaliyetler düzenlemektir. Bu faaliyetlerin tamamı yabancı dil öğrenimini destekleyici ve öğrencileri bu süreçte motive edicidir.

Komisyon başkanı ve üyelerinin, yüksekokul idaresi ve Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı ile yürüttüğü çalışmalar neticesinde düzenli olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

* Tüm guruplarda Aylık sınavlarda dereceye giren öğrencilere basari sertifikalarının ve sembolik ödüllerin verilmesi

* Tüm guruplarda, hedef dilde ödüllü kısa hikâye yazma yarışması düzenlenmesi

* Tüm guruplarda, hedef dilde ödüllü kısa film yarışması düzenlenmesi

* Öğretim elemanlarına yönelik seminer, konferans vb. faaliyetlerin düzenlenmesi

 

Öğrenci Oryantasyonu Komisyonunun Görevleri

Her yıl Erciyes Üniversitesinin yabancı dil eğitiminin zorunlu olduğu bölümlerini kazanan öğrenciler bir yıl boyunca Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim görmektedirler. Dolayısı ile üniversiteye burada alışmaktadırlar. Bu öğrencilerin üniversitemize uyum aşamasında sorun yaşamamaları, üniversiteye ve ilimize alışma süreçlerini kolaylaştırmak ve daha önceki yıllarda uygulanıp değişikliğe uğramış yönetmelik, yönerge ve benzeri konularda yanlış bilgilenmelerini önlemek amacıyla birinci dönem başlamadan hemen önce komisyonumuz bilgilendirme toplantıları düzenlemekte, ayrıca yıl boyunca ihtiyaç duyduklarında incelemeleri için internette yayınlanan bilgilendirme kitapçığı hazırlamaktadır. Dönem başında yapılan toplantılar fakülte bazlı yapılmaktadır ve talep gelirse toplantılara bölüm hocaları da katılmaktadır. Yapılan toplantılar çeşitli bölümlerden oluşmaktadır. Sunumlar her bölüm için görevli iki hoca tarafından power point yardımıyla görsel olarak sunulmaktadır. Sırasıyla, dil öğrenmenin önemi anlatılmakta, Yabancı Dillerde uygulanan yönetmelik ve yönergeler hakkında bilgi verilmekte, geçme kalma şartları anlatılmakta, Erciyes Üniversitesinin sosyal imkânları anlatılmakta, ilimiz ve üniversite hakkında oryantasyon programları ile genel bilgilendirme yapılmakta ve toplantının sonunda soru cevap bölümü bulunmaktadır. Bu toplantılar vasıtasıyla öğrencilerin bahsi geçen konularda bilinçlenmeleri hedeflenmektedir.

Hizmet İçi Destek Komisyonunun Görevleri

Hizmet İçi Destek Komisyonu Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmaya yeni başlayan okutmanlarımızın kurumumuza uyum sürecine destek vermekten sorumludur. Komisyon bu okutmanlarımızı okulumuzun çalışma prensipleri, uygulamaları ve öğretim sürecinin işleyişi konusunda bilgilendirmeyi, yeni iş ortamlarında karşılaşabilecekleri muhtemel güçlükleri aşmada yardım etmeyi ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İşbirliğini ön planda tutarak pozitif bir atmosfer yaratmak ve öğretim elemanlarını ihtiyaç duydukları beceri ve tekniklerle donatarak sınıf içi eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan Hizmet içi Destek Komisyonu aşağıda belirtilen sorumlulukları yerine getirmektedir: 

 • * Akademik yıl başlangıcında düzenlenen oryantasyon programları aracılığıyla öğretim elemanlarına danışmanlık, meslektaşlar tarafından yapılan gözlemler, ve diğer gelişim faaliyetleri hakkında bilgi ve destek vermek.
 • * Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yeni çalışmaya başlayan öğretim elemanlarının sınıf içi gözlemlerini yürütmek.
 • * Öğretmenleri ders içinde gözlemlemek ve gözlem öncesi ve sonrası toplantılarla gelişimleri üzerine geribildirim vermek,
 • * Gözlem öncesi ve sonrasında yapılan toplantılarda öğretim elemanlarına gelişimleri üzerine geribildirim vermek,
 • * Öğretim elemanlarının zayıf ve güçlü yönlerini göz önünde bulundurarak daha fazla eğitim faaliyeti oluşturmak.