Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller  Bölümü'nün amacı, Yeterlik sınavında başarılı olamamış ve İngilizce dil seviyeleri yeterli düzeyde olmadığı için yeterlik sınavına girmemiş öğrencilere temel dil becerilerini kazandırarak üniversitemizdeki lisans eğitimlerini güçlüklerle karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerine yönelik ve bu becerileri bütünleştiren bir yaklaşımla iki dönem süren yoğun bir program yürütülmektedir.
 
Temel İngilizce Bölümü, deneyimli ve dinamik akademik kadrosu, kütüphanesi ve desteklediği sosyal etkinlikler ile öğrencilerine sınıf dışında da geniş eğitim olanakları sağlamaktadır.
 
 
Yabancı Diller Bölümü Alt Birimleri
 
Ölçme ve Değerlendirme Birimi
Okulumuzda İngilizce Hazırlık Programındaki tüm sınavların hazırlanması, yürütülmesi ve denetimi Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin bir akademik yıl içerisindeki başarılarını ve kaydettikleri ilerlemeyi ölçen sınavlar, küçük sınavlar (quizler), aylık sınavlar (monthly) ve yeterlik sınavından oluşmaktadır.
 
Ana Ders Kitabı Komisyonu
Ana Ders Kitabı Komisyonu, Temel İngilizce Bölümü’nde ders saatlerinin büyük çoğunluğunun ayrıldığı Ana Ders Kitabı (Coursebook) derslerinin öğretim sürecinin ve bu dersler ile bağlantılı destekleyici ders materyallerinin planlanmasından sorumludur. Bu derslerde dört ana dil becerisini (Okuma-Dinleme-Konuşma-Yazma) destekleyen materyaller ve araç gereçler kullanılmaktadır. Komisyon ders kitabında öğretim süreci boyunca işlenen ders konularını pekiştirmek için alıştırmalar içeren çalışma kitabından en verimli faydalanmak için gerekli planlamayı da yapmaktadır.
 
Okuma Komisyonu
Okuma Komisyonu okuma derslerinin planlanmasından, ders materyallerinin seçiminden ve okuma derslerinin öğretim sürecini değerlendirmekten sorumludur. Okuma dersleri öğrencilerimize okuma anlama stratejileri kazandırmayı, daha akademik düzey metinlere hazırlamak amacıyla okuma becerilerini ve etkin kelime haznelerini geliştirmeyi ve değişik seviyelerdeki metinleri daha iyi anlamalarında yardımcı olmayı hedeflemektedir. Komisyon öğrencilerimizin okuma becerilerini daha çok geliştirmelerine yardım etmek için Sınıf Dışı Okuma seviye kitaplarının seçiminden ve Sınıf Dışı Okuma çalışmasının değerlendirme sınavlarının hazırlanmasından da sorumludur.
 
 
Yazma Komisyonu
Yazma Komisyonu yazma derslerinin planlanmasından, gerekli ders materyallerinin hazırlanmasından ve yazma dersinin sürecinin değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon öğrencilerimize kendi içinde tutarlı ve uyumlu yazılı metinler oluşturabilmeleri için doğru, anlaşılır ve etkili cümle oluşturabilme, fikirlerini akıcı olarak ifade edebilme, cümleleri paragraflar ve paragrafları kompozisyonlar haline getirebilme becerilerini kazandıracak bir yazma dersi sunmayı hedeflemektedir.
 
Öğrenci Bilgilendirme Komisyonu
Öğrenci Bilgilendirme Komisyonu öğrencilerimize Yabancı Diller Yüksekokulu ile ilgili bilgilerin aktarıldığı bir tanıtım programı, duyuru ekranı ve Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası gibi etkinliklerin organize edilmesinden sorumludurÖğrencilerimizin Temel İngilizce Bölümündeki öğrenim süresinde ve ilerideki öğrenim hayatlarında faydalanabilecekleri bilgileri içeren çeşitli etkinliklerin planlanması da bu komisyonun görevleri arasındadır.
 
Hizmet İçi Destek Komisyonu
Hizmet İçi Destek Komisyonu Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmaya yeni başlayan okutmanlarımızın kurumumuza uyum sürecine destek vermekten sorumludur. Komisyon bu okutmanlarımızı okulumuzun çalışma prensipleri, uygulamaları ve öğretim sürecinin işleyişi konusunda bilgilendirmeyi, yeni iş ortamlarında karşılaşabilecekleri muhtemel güçlükleri aşmada yardım etmeyi ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.