SINAV İÇERİKLERİ

Sınav İçerikleri

Sınavlar ve İçerikleri

Seviye Tespit Sınavı

Ara Sınavlar

Küçük Sınavlar

Seviye Tespit Sınavı

(MADDE 8 – (Değişik: RG-18/07/2014-29064) Kısmen yabancı dilde veya Türkçe eğitim yapan  bölümlerin hazırlık sınıfı için seviye tespit/muafiyet sınavı öğretim yılı başında, birinci yarıyıl sonunda ve yılsonunda olmak üzere, üç kez yapılır.
Seviye tespit/muafiyet sınavının kaç aşamalı olacağı, aşamalardaki beceri sınavı türleri, ağırlıkları ve benzeri içeriğine ilişkin hususlar ile başarılı olmak için gereken puan, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlanmadan önce Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve duyurulur.
Öğretim yılı başında yapılan seviye tespit sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve eski öğrenciler için ayrı ayrı yapılabilir.
Birinci yarıyıl sonunda yapılan seviye tespit/muafiyet sınavına; hazırlık programında herhangi bir nedenle başarısız olmuş öğrenciler ile birinci yarıyıl sonu itibariyle, Yüksekokul Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılı başında, düzeylerine göre belirlenip ilan edilen puanı alan hazırlık sınıfı öğrencileri girebilirler.
Yılsonunda yapılan seviye tespit/muafiyet sınavına; yıl içi notu 40 ve üzerinde olan hazırlık sınıfı öğrencileri, yabancı dilini hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkânı ile geliştirmiş olan öğrenciler ve hazırlık programında daha önce herhangi bir nedenle başarısız olmuş öğrenciler katılabilir. Yabancı dilde eğitim yapan bölümlerin hazırlık sınıfı için seviye tespit/muafiyet sınavı öğretim yılı başında ve ikinci dönem sonunda, iki aşamalı olarak yapılır. Birinci aşama, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini kapsar. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Sınavın ikinci aşaması; yazma ve konuşma becerisi sınavlarını kapsar. İkinci aşamanın her birinden de en az 70 puan alan öğrenciler bölümlerinde okumaya hak kazanırlar. Seviye tespit/muafiyet sınavına; yabancı dil hazırlık programından muaf olmak isteyen yeni kayıtlı öğrenciler ve daha önce hazırlık programında herhangi bir nedenle başarısız olmuş öğrenciler katılabilir. Dönem sonu seviye tespit/muafiyet sınavına dönem içi notu 50’ın altında olan veya devamsızlıktan kalmış öğrenciler katılamaz.”

Sınav İçeriği:

Yeterlik sınavı, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Ölçme ve Değerlendirme birimi tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Orta  (intermediate) düzeyi hedefleyen bu sınav 3 ana bölümden oluşmaktadır:

1. Bölüm: Dilbilgisi, Kelime Bilgisi, Okuma, İşlevsel Dil Kullanımı

2. Bölüm: Dinleme

3. Bölüm: Yazma

 

I. BÖLÜM: DİL BİLGİSİ, KELİME BİLGİSİ, OKUMA, İŞLEVSEL DİL KULLANIMI
Sınavın bu bölümü (Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi, Okuma, İşlevsel Dil Kullanımı) çoktan seçmeli (5 seçenek) toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Bu bölüm 4 alt bölümden oluşmaktadır. Öngörülen sınav süresi yaklaşık 120-150 dakika arasıdır.

1.DİLBİLGİSİ: İngilizcenin çeşitli dilbilgisi yapılarını ölçmeyi hedefleyen sorulardan oluşur. Sorular, cümleler ya da diyaloglar bağlamında uygun öğelerin belirlenmesini hedeflemektedir. Bu bölümde 50 civarı soru bulunur.

2. KELİME BİLGİSİ: İngilizcede konuşma  ve yazma dilinde en sık kullanılan kelimeleri hedefleyen bu bölümde 20  civarı soru bulunmaktadır.

3. İŞLEVSEL DİL KULLANIMI: Günlük yaşamda karşılaşılabilecek çeşitli durumlarda (ör: rezervasyon yapma, adres sorma, fikir belirtme, vs. gibi) kullanılabilecek uygun ifade ve cümleleri belirlemeyi hedefleyen sorulardan oluşmaktadır. Bu bölümde 10  civarı soru bulunmaktadır.

4. OKUMA: Bu alt bölüm, verilen okuma parçaları bağlamında, belirli bilgi ve detayları belirleme, bulundukları bağlam içerisinde altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin etme, parçanın bütününden çeşitli sebep-sonuç ilişkileri ve anlamlı çıkarımlarda bulunma gibi becerileri hedefleyen 25  civarı soru içermektedir.

5.KONUŞMA Orta veya üst seviyede konuşma becerisi kazandırmaktır.

II. BÖLÜM: DİNLEME

Dinleme sınavında merkezi bir yayın sistemi kullanılır. Her bir dinleme parçası için soru kitapçığında çoktan seçmeli sorular (4 seçenek) yer almaktadır. Dinleme parçaları günlük yaşamdan alınmış diyaloglar, konuşma metinleri, radyo/televizyon programlarından alıntılar  gibi ses kayıtlarını içermektedir. Bu bölüm 20 sorudan oluşur.

Dinlemeye başlamadan önce öğrencilere soruları okuyabilmeleri için süre tanınır. Her bir bölüm iki kere dinlenir ve soru için uygun olan cevap optik kağıda işaretlenir. Dinleme sınavına geç kalan öğrenci sınava kabul edilmez.

III. BÖLÜM: YAZMA

Bu bölümde öğrencilerin verilen bir konuda bir kompozisyon yazmaları beklenmektedir. Yazma sınavı için ön görülen süre yaklaşık 50 dakikadır. Bu sınavda öğrencilerden verilen konuda ve formatta (karşılaştırma, avantaj-dezavantaj, fikir yazısı, sebep-sonuç vb.) bir kompozisyon yazmaları beklenir.

Kompozisyonlar iki öğretim elemanı tarafından ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Başarılı bir kompozisyon için aşağıdaki temel ölçütler bir bütün olarak dikkate alınmalıdır.

1. İçerik ve Fikirler: Kompozisyonun içeriğinin yazılması istenen konu ile uyumlu, ifade edilen fikirlerin zengin ve içeriğin bir takım örnekler ve açıklamalarla ile desteklenmesi gerekmektedir.

2.Organizasyon: Kompozisyonun uygun bir başlığı, bir giriş paragrafı, gelişme paragrafları ve bir sonuç paragrafı olmalıdır. Paragraflar konuyu tanıtan destekleyen ve sonuca bağlayan (konu cümlesi, destekleyici cümleler, sonuç cümlesi ve tez ifadesi) cümleler içermelidir. Ayrıca yazıda uygun ve yerinde bağlaç ve geçiş ifadeleri bulunmalıdır. Kompozisyonun uygun uzunlukta olması için verilen kelime sınırı dikkate alınmalıdır

3. Dilbilgisi: Anlaşılır ve akıcı bir yazı oluşturabilmek için dilbilgisi yapıları doğru ve uygun şekilde kullanılmalıdır. Yazıda uygun ton ve üslup (dolaylı / doğrudan, kişisel / kişisel olmayan, resmi / gayri resmi)  kullanılmalıdır.

4. Kelime Kullanımı: Geniş çeşitlilikte ve konuya uygun kelimeler kullanılmalı ve fazla tekrarlardan kaçınılmalıdır. Kelimeler anlamları, yapısal türleri ve yazımları açısından doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Konu ile ilgili olmayan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Ara Sınavlar

Dönemde 2 kere olmak üzere yılda 4 kere yapılır. Tarihleri akademik takvimde belirtilmiştir.

Ara sınavların içerikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1.Aylık Sınav

Dilbilgisi + Kelime + Okuma, Dinleme, Yazma,(Konuşma)

2.Aylık Sınav

Dilbilgisi + Kelime + Okuma, Dinleme, Yazma,(Konuşma)

3.Aylık Sınav

Dilbilgisi + Kelime + Okuma, Dinleme, Yazma,(Konuşma)

4.Aylık Sınav

Dilbilgisi + Kelime + Okuma, Dinleme, Yazma,(Konuşma)

 

Bu sınavların içeriği takip edilen ders kitaplarına göre belirlenir ve sınavdan belli bir süre önce öğrenci panolarında ilan edilir.

Küçük Sınavlar

Küçük sınavlar (Madde 11) — Küçük sınavlar, öğrencilerin derslere devamını artırmak, öğrendiklerini kısa aralıklarla ölçmek ve eksiklerini gidermek amacıyla önceden tarih, gün ve saati duyurularak ders saatlerinde yapılır. Dönem içerisinde kaç adet küçük sınav yapılacağı öğretim yılı başında duyurulur.

 Mazeret Sınavı  (Madde 12) — Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli kabul edilen öğrencilere, sadece ara sınavlar için bir yarıyılda bir defa mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavları, en az yedi gün önceden duyurulmak kaydıyla, yüksekokul sınav ve değerlendirme birimi tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar, mazeret sınavının yapılacağı tarihe kadar işlenen müfredatı kapsar.