SIK SORULAN SORULAR

2-SIK SORULAN SORULAR

 • Hazırlık sınıfında nasıl başarılı olunur?

  Madde 15) — Aşağıdaki Şartlardan Birini Yerine Getiren Öğrenciler Başarılı Olurlar:

                  Kısmen yabancı dilde veya Türkçe eğitim yapan bölümler için:

  a) Öğretim yılı boyunca yapılan sınavlarda, Yüksekokul Kurulunun öğretim yılı başında her kur için ayrı ayrı belirleyip duyuracağı yıl içi başarı düzeyini sağlamak,

  b) Yıl boyunca yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak için gerekli puanı almak,(Yeterlik sınavı başarı notu, sınavın birinci ve ikinci aşamasından alınan notların ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır. Bu ağırlıklar her öğretim yılı başında Yüksekokul Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur. Yeterlik sınavlarında başarılı sayılmak için iki aşamanın ağırlıklı not ortalamasının en az 60 olması gerekir.)

  c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit  Sınavından 51 veya ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden en az bu puana karşılık gelen notu aldığını belgelemek.

                  Yabancı dilde eğitim yapan bölümler için:

                  Öğrenciler, akademik yıl boyunca girdikleri sınavların ağırlıklı ortalaması yeterli puana ulaştığı takdirde yılsonu sınavına girmeye hak kazanırlar. Yılsonunda yıl içi notu ve yılsonu sınav ağırlıkları hesaplanarak öğrenci başarılı ya da başarısız sayılır. Yıl içinde yapılan sınavların ağırlıkları ve yılsonu sınavına girmek için gerekli olan taban puan öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Yabancı dilde eğitim yapan bölümlerde başarılı sayılmak için aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmek gerekir;

  a) Yeterlik Sınavının her iki aşamasından da en az 70 puan almak,

  b) Her iki beceriden en az 20 puan almış olmak kaydıyla TOEFL IBT’den 89, FCE sınavından A düzeyinde not aldığını belgelemek.

 • Hazırlık sınıfında okuyan her öğrenci I. Dönem sonu Yeterlik Sınavına girebilir mi?

  Birinci yarıyıl sonunda yapılan seviye tespit/muafiyet sınavına; hazırlık programında herhangi bir nedenle başarısız olmuş öğrenciler ile birinci yarıyıl sonu itibariyle, Yüksekokul Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılı başında, düzeylerine göre belirlenip ilan edilen puanı alan hazırlık sınıfı öğrencileri girebilirler.  


 • Dönem içi ve yıl içi not ortalamaları nasıl hesaplanır ve not ortalamamı nasıl öğrenebilirim?

  Yıl içi notu, öğrencilerin ara sınav ve küçük sınavlardan aldıkları notların ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır. Bu ağırlıklar her öğretim yılı başında Yüksekokul Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur.


 • Rahatsızlığım nedeniyle bir küçük sınava (pop quiz) giremezsem, bu sınava daha sonra girebilir miyim?

  Küçük sınavların tarihi akademik takvimde belirtilmez ve telafi sınavı yapılmaz.


 • Rahatsızlığım nedeniyle bir aylık sınava (monthly exam) giremezsem, bu sınava daha sonra girebilir miyim?

   (Madde 12) — Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli kabul edilen öğrencilere, sadece ara sınavlar için bir yarıyılda bir defa mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavları, en az yedi gün önceden duyurulmak kaydıyla, yüksekokul sınav ve değerlendirme birimi tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar, mazeret sınavının yapılacağı tarihe kadar işlenen müfredatı kapsar.

 • Rahatsızlığım nedeniyle Yeterlik Sınavına giremezsem bu sınava daha sonra girebilir miyim?

  Yeterlik Sınavları tekrar edilmez ancak bir öğretim yılında üç ayrı (öğretim yılı başında, I. Dönem sonunda, yıl sonunda) Yeterlik Sınavı yapılır ve sınava giremeyen öğrenciler bir sonraki sınava girebilirler.

 • Sınavdan aldığım not beklediğimden az gelirse ne yapmalıyım?

  (Madde 16) — Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yüksekokul müdürlüğüne dilekçe vererek itiraz edebilirler. Sınav evrakı, yüksekokul müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç bir hafta içinde öğrenciye duyurulur. Konuşma becerisine yönelik yapılan sınavlara itiraz edilemez

 • Önceki üniversitesinde hazırlık sınıfı olmayan bir yatay geçişintibak öğrencisi olarak Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık sınıfına devam etmem gerekir mi?

  Bu öğrenciler yeterlik sınavında başarılı olamadıkları taktirde hazırlık sınıfına devam etmek durumundadırlar ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan  sonra bölümlerine devam edebilirler.

 • Sınav öncesinde asılan sınav listelerinde ismim yoksa ne yapmalıyım?

  Sınav cevap kâğıtları her bir öğrencinin ismine göre hazırlanmaktadır ve sınava girebilmeniz için isminizin mutlaka bir listede olması gerekmektedir. Listeleri tekrar dikkatlice kontrol etmenize rağmen isminizi bulamazsanız Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işlerine başvurmanız ve sınava nerede gireceğinizi öğrenmeniz gerekmektedir.

 • Önceki üniversitemde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış bir yatay geçişintibak öğrencisi olarak Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık sınıfına devam etmem gerekir mi?

  Bu durumda öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri’ne önceki üniversitelerinde hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıklarını doğrulayan belgeyi ekleyerek bir dilekçe ile başvurabilirler. Başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip sonuca bağlanır.

 • Hazırlık sınıfında derslere devam konusunda neleri bilmeliyim?

  (MADDE 6 – (Değişik: RG-18/07/2014-29064) Türkçe eğitim yapan yabancı dil hazırlık sınıfı, hazırlık sınıfı tamamlama programı ve hazırlık sınıfı yaz okulu bölümlerinin hazırlık programında okuyan öğrenciler, yapılan toplam derslerin % 80’ ine devam etmek zorundadır. Aksi halde, o programdan devamsız sayılır. Öğrencilerin derslere devam durumları, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara göre, derse giren öğretim elemanlarınca tespit edilir. Yabancı dil hazırlık sınıfında devamsız duruma düşen öğrenciler, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorunda olup, fakülte ve yüksekokullarına devam edemezler. İkinci yıllarında da devamsız duruma düşen öğrenciler, takip eden öğretim yılı başında ilgili fakülte ve yüksekokullarında öğrenimlerine başlarlar. Hazırlık sınıflarında, devamsızlık sınırını % 20 aşan öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir ve bu öğrenciler takip eden ders ve sınavlara giremezler. Kısmen yabancı dilde veya yabancı dilde eğitim yapan bölümlerin hazırlık programında okuyan öğrenciler yapılan toplam derslerin % 85’ine devam etmek zorundadır. Devamsız duruma düşen öğrenciler, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorunda olup, fakültelerine ve yüksekokullarına devam edemezler. İkinci yıllarında da devamsız duruma düşen öğrenciler, takip eden akademik yılın dönem başı ve sonunda yapılan hazırlık programı seviye tespit/muafiyet sınavını geçene kadar bölümlerine geçiş yapamazlar. Hazırlık sınıflarında, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir ve bu öğrenciler takip eden ders ve sınavlara giremezler. Türkçe eğitim yapan bölümlerin öğrencilerinden, hazırlık sınıfına devam etmeden yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyenler, akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinin yedi gün öncesine kadar, hazırlık sınıfına devam etmek istemediklerini belirten dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular işleme konmaz. Belirlenen süre içerisinde dilekçe ile başvurmayanlar, hazırlık sınıfına devam edecek öğrenci olarak kabul edilir. Başvuru yapan öğrencilerin dilekçelerinin kabul edilip edilmeyeceğine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir ve son başvuru tarihini takip eden haftanın son iş günü sonuçlar ilan edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda ilgili akademik yılda bu uygulamanın yapılmayacağına karar verebilir. Yabancı dilini kendi imkanlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler, açılan seviye tespit/muafiyet sınavına girebilir. Türkçe eğitim yapan bölümlerin öğrencilerinden, hazırlık programının birinci yarıyılı sonunda, not ortalaması 50 ve daha aşağı olanlar dilekçe vererek ikinci yarıyıla devam etmeyebilirler. Bu öğrenciler, yılsonu seviye tespit/muafiyet sınavına giremez. Ancak, takip eden dönemlerdeki seviye tespit/muafiyet sınavlarına girebilirler. Gerekli görüldüğü takdirde hazırlık sınıfı dersleri kısmen ya da tamamen uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülebilir.”

 • Dönem sonunda ilan edilen devamsızlık sayım beklediğimden farklı gelirse ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimiz bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri’ne başvurabilirler. Bir yanlışlık var ise düzeltilecektir.