SIK SORULAN SORULAR

2-SIK SORULAN SORULAR

 • Hazırlık sınıfında nasıl başarılı olunur?

  Madde 15) — Aşağıdaki Şartlardan Birini Yerine Getiren Öğrenciler Başarılı Olurlar:

                  Kısmen yabancı dilde veya Türkçe eğitim yapan bölümler için:

  a) Öğretim yılı boyunca yapılan sınavlarda, Yüksekokul Kurulunun öğretim yılı başında her kur için ayrı ayrı belirleyip duyuracağı yıl içi başarı düzeyini sağlayan öğrenciler bölümlerinde okumaya hak kazanır.

  Bkz. Not Ortalama Oranları

  b) Yeterlilik sınavında  birinci aşamada en az 60 puan, ikinci aşamada en az 50 puan alan ve her iki aşamanın ağırlıklı ortalaması en az 60 puan olan öğrenciler bölümlerinde okumaya hak kazanır. Bu değerlendirmede birinci aşamanın ağırlığı %60 ve ikinci aşamanın ağırlığı %40 olarak hesaplanır. İkinci aşama sınavının bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.


  c)  Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemesi şartıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden, en az bu puana karşılık gelen notu almış olan öğrenciler  bölümlerinde okumaya hak kazanır.

                  Yabancı dilde eğitim yapan bölümler için:

  a) Öğretim yılı boyunca yapılan sınavlarda, Yüksekokul Kurulunun öğretim yılı başında  belirleyip duyuracağı yıl içi başarı düzeyini sağlayan öğrencilier bölümlerinde okumaya hak kazanır. 

  Bkz. Not Ortalama Oranları       

  b) Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin yeterlilik sınavının birinci aşamasında 100 üzerinden en az 70 puan alarak, takip eden beceri sınavlarına girmeye hak kazanan ve sınavın ikinci  aşamasındaki beceri sınavlarında ortalaması  en az 70 puan olan öğrenciler başarılı olup bölümlerinde okumaya hak kazanır.ı

  b) Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği bölümü hazırlık sınıfı öğrencilerinden, her bir beceriden en az 20 puan almış olmak kaydıyla, TOEFL-İBT’den (Test of English as a Foreign Language - internetbased test) 80, FCE (Cambridge First Certificate in English) sınavından A düzeyinde not aldıklarını belgeleyen öğrenciler bölümlerinde okumaya hak kazanır.

 • Hazırlık sınıfında okuyan her öğrenci I. Dönem sonu Yeterlilik  Sınavına girebilir mi?

  Birinci yarıyıl sonunda yapılan Yeterlilik Sınavına, hazırlık programında herhangi bir nedenle başarısız olmuş öğrenciler ile birinci yarıyıl sonu itibariyle Yüksekokul Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılı başında grup düzeylerine göre belirlenip ilan edilen puanı alan hazırlık sınıfı öğrencileri girebilirler.  

  Bkz. Not Ortalama Oranları

 • Dönem içi ve yıl içi not ortalamaları nasıl hesaplanır ve not ortalamamı nasıl öğrenebilirim?

  Yıl içi notu, öğrencilerin ara sınav ve küçük sınavlardan aldıkları notların ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır. Bu ağırlıklar her eğitim-öğretim yılı başında Yüksekokul Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur. Not ortalamaları ise Öğrenci Bilgi Sisteminden takip edilebilir.

  Bkz. Not Ortalama Oranları

 • Rahatsızlığım nedeniyle bir küçük sınava (quiz) giremezsem, bu sınava daha sonra girebilir miyim?

  Küçük sınavların telafi sınavı yapılmaz.


 • Rahatsızlığım nedeniyle bir aylık sınava (monthly exam) giremezsem, bu sınava daha sonra girebilir miyim?

   (Madde 12) — Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli kabul edilen öğrencilere, sadece ara sınavlar için bir yarıyılda bir defa mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavları, en az yedi gün önceden duyurulmak kaydıyla, yüksekokul sınav ve değerlendirme birimi tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar, mazeret sınavının yapılacağı tarihe kadar işlenen müfredatı kapsar.

 • Rahatsızlığım nedeniyle Yeterlik  Sınavına giremezsem bu sınava daha sonra girebilir miyim?

  Yeterlik Sınavları tekrar edilmez ancak bir öğretim yılında üç ayrı (eğitim-öğretim yılı başında, I. dönem sonunda, yıl sonunda) Yeterlik  Sınavı yapılır ve sınava giremeyen öğrenciler bir sonraki sınava girebilirler.

 • Sınavdan aldığım not beklediğimden az gelirse ne yapmalıyım?

  (Madde 16) — Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek itiraz edebilirler. Sınav evrakı, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç bir hafta içinde öğrenciye duyurulur. Konuşma becerisine yönelik yapılan sınavlara itiraz edilemez.

 • Önceki üniversitesinde hazırlık sınıfı olmayan bir yatay geçişintibak öğrencisi olarak Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık sınıfına devam etmem gerekir mi?

  Bu öğrenciler Yeterlik Sınavında başarılı olamadıkları takdirde hazırlık sınıfına devam etmek durumundadırlar ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra bölümlerinde devam edebilirler.

 • Sınav öncesinde asılan sınav listelerinde ismim yoksa ne yapmalıyım?

  Sınav cevap kâğıtları her bir öğrencinin ismine göre hazırlanmaktadır ve sınava girebilmeniz için isminizin mutlaka bir listede olması gerekmektedir. Listeleri tekrar dikkatlice kontrol etmenize rağmen isminizi bulamazsanız Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine başvurmanız ve sınava nerede gireceğinizi öğrenmeniz gerekmektedir.

 • Önceki üniversitemde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış bir yatay geçişintibak öğrencisi olarak Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık sınıfına devam etmem gerekir mi?

  Bu durumda öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri’ne önceki üniversitelerinde hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıklarını doğrulayan belgeyi ekleyerek bir dilekçe ile başvurabilirler. Başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip sonuca bağlanır.

 • Hazırlık sınıfında derslere devam konusunda neleri bilmeliyim?

  Derslere devam konusunda ilgili yönetmelik maddeleri şu şekildedir:

  (3) Kısmen yabancı dille veya yabancı dille eğitim yapan bölümlerin hazırlık programında öğrenim gören öğrenciler yapılan toplam derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. Sağlık nedeniyle alınan raporlar veya başka mazeretler devamsızlıktan düşülmez. Devamsız duruma düşen öğrenciler, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorunda olup, fakültelerine veya yüksekokullarına devam edemezler. Hazırlık sınıflarında, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir ve bu öğrenciler takip eden ders ve sınavlara giremezler.

  (4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler de derslerin %85’ine devam etmek zorundadır ve dönem sonu itibarıyla devam koşulunu yerine getirmediklerinde hazırlık sınıfını tekrar etmezler ve yeni öğretim yılında bölümlerine başlarlar. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve yılsonunda başarılı ya da başarısız olan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında yerleştirildikleri bölüme/programa devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, takip eden yeterlilik sınavlarına giremezler ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.

  (5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

 • Dönem sonunda ilan edilen devamsızlık sayım beklediğimden farklı gelirse ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimiz bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri’ne başvurabilirler. Bir yanlışlık var ise düzeltilecektir.